BRANDING
BRANDING

Portfolio formats

Thoughts on the presentation of brand identity portfolios